A projekt leírása

HURO

 

 

 

A projekt kivitelezési területe a Mezőpetri-Vállaj zóna.

Mindkét Helyi Fejlesztési Tanulmány megemlíti, hogy Mezőpetri település rendelkezik egy 17 hektáros területtel, ez megfelelő lenne egy olyan  ipari park megépítésére, ami  elegendő területet biztosítana az újonnan létrehozott  kis- és középvállalkozásoknak, megfelelő számú munkahelyet biztosítana az egész terület lakosságának, míg Vállaj község rendelkezik egy szaktanácsadói központ létrehozására szolgáló épülettel.

Mezőpetriben ipari park épül, Vállajban pedig szaktanácsadói központ, a helyi kis- és középvállalkozások számára a határ mindkét,  magyar és román, oldalát beleértve. Mindkét területen hasonló problémákat azonosítottak: gyengén fejlett infrastruktúra, gyengén fejlett közművesítés, gyengén fejlett távközlés, versenyképtelen gazdaság, nem megfelelően fejlett mezőgazdaság, gyengén fejlett ipar a megfelelő ipari park hiánya miatt, kevésbé fejlett turizmus, hiszen nincsenek megfelelő reklámtevékenységek és hiányoznak a modern szállásszolgáltatások, alacsony számú kis- és középvállalkozók, gyengén fejlett szolgáltatási szektor, kultúrális, sport és szabadidő-tevékenységek hiánya, gyenge egészségügyi ellátás, kevésbé fejlett szociális hálózat, nem megfelelő oktatási rendszer, gyenge oktatási infrastruktúra, képzett szakemberek hiánya, képzési programok hiánya.
A fentemlitett nehézségek megoldhatók, elsősorban a községek infrastruktúrájának javításával, a közúti közlekedés fejlesztésével, a közművesítés fejlesztésével, a vállalkozók segítésével és bátorításával, etc.

Kedvezményezettek

Jelen pályázat közvetlen kedvezményezettjei a két község helyi, illetve környékbeli kis- és középvállalkozói, továbbá lehetséges befektetők, valamint az alapvető gazdasági infrastruktura és  szaktanácsadás élvezői. A pályázat eredményeinek számos specifikus helyi célcsoport válik kedvezményezettjévé.

  • A célterület helyi kis és középvállalkozók- 19 cég
  • ipar - 1 vállalkozás
  • szolgáltatások - 7 vállalkozás
  • kereskedelem és turizmus - 8 vállalkozás
  • egyéb kategória - 3 vállalkozás
  • helyi szolgáltatók
  • a Petrești (Mezőpetri) és Vállaj községek önkormányzata

 

A közvetett kedvezményezettek a régió lakossága, akik számára több munkavállalási lehetőség nyílik a közvetlen környezetükben, nem kényszerülnek rá, hogy a szomszédos településeken keressenek munkát. A két község, Mezőpetri és Vállaj összlakossága 2.600 fő, ebből Petri 1683, míg Vállaj 917 lakossal bír. Egyéb lehetséges kedvezményezettek: a  projektben résztvevő mikro-környezet más településeinek lakossága; egyéb, főként jogi irányítottságú szervezetek, akik felhasználják majd a pályázat alaposan kidolgozott mintapéldáit.

Az összes célcsoport számára a becsült, hozzáadott érték társadalmi és gazdasági szempontból létrehozott haszonban tükröződik, valamint a két település közti megerősödött együttműködésben. Mindkét partner számára a pályázat hozzáadott értéke azt jelenti, hogy jelentős mértékben megnövekszik a vezetői teljesítmény és az érintett terület vonzereje, az új befektetők újabb bevételi forrást jelentenek a helyi önkormányzatok számára. Az újonnan létrehozott szolgáltatások erős előfeltételeit jelentik egy fenntartható gazdasági fejlődésnek az érintett régióban. A pályázat hozzájárul a két település gazdasági életének fellendüléséhez. A projekt ugyanakkor hosszútávú hatást eredményez minden érintett fél számára azáltal, hogy jelentősen feljavítja a társadalmi-gazdasági élet minőségét, emeli a lakosság  életszínvonalát és követendő mintát, tapasztalatot ajánl más felek számára is.
Az ipari parkba beköltöző vállalkozások újabb és újabb munkahelyeket teremtenek. Ezek a munkahelyek hosszú távon pozitívan hatnak a dolgozók családjainak életszínvonalára, mivel a munkájukért kapott bérből képesek lesznek fedezni kiadásaikat, szükségleteiket.
Bármely terület  lakosságára jellemző, hogy saját vidékén szerzi be azt, amire szüksége van, ezért a magasabb eladás automatikusan maga után vonja a kereslet megnövekedését  a teljes területen; e folyamat pozitív hatását a helyi kis- és középvállalkozók is megérzik majd, egyre több terméket tudnak eladni és több anyagi forrásuk lesz, hogy tovább fejlesszék saját vállalkozásaikat. Ez egyértelműen újabb munkahelyek megjelenését idézi elő.
Ugyanakkor azok a vállalkozások, amelyek szakmai tanácsadásban részesülnek sokkal hatékonyabban tudnak majd működni és nagyobb profitot képesek termelni.

Jelen pályázat abból a célból született, hogy megfeleljen a Petrești/Mezőpetri - Vállaj régióban beazonosított közös szükségleteknek anélkül, hogy hasznot húzna belőle; a célcsoport az adott területen működő román, illetve magyar kis- és középvállalkozások, akik a fejlődés meghajtó ereje, illetve a legnagyobb alkalmazók egy egészséges, fenntartható gazdaságban.
A legszélesebb körű célcsoport maga az érintett terület lakossága, akik tulajdonképpen a kis- és középvállalkozások fellendült versengésének közép- és hosszútávú haszonélvezői; a helyi vállalkozások képesek európai szintű termékeket gyártani és minőségi szolgáltatásokat nyújtani, ezzel biztosítva a stabil foglalkoztatási feltételeket a régióban. A helyi közigazgatás adóbevétele szintén növekszik, ami javítja a települések anyagi stabilitását az érintett területen belül; mindez az infrastruktúra fejlődésének egyik alapvető követelménye.
A szabad határátkelés, a közös problémákra való megoldáskeresés, illetve azok kivitelezése közös sikert biztosít. A pályázat további haszonélvezője, az érintett két község mellett, az egész határmenti terület lakossága. A pályázat tehát közhasználati célt szolgál.

 

Mezőpetri: Ipari park tervei